Utbildning

Den första förutsättningen för att ett land och dess befolkning ska kunna utvecklas, är att barnen får gå i skolan. Av kambodjas funktionshindrade barn - främst döva och blinda barn - är det bara 8% som får någon utbildning.

 

Syftet med Krousar Thmeys utbildningsprogram är att erbjuda ubildning till dessa barn. Man arbetar också mycket med att informera föräldrar till funktionshindrade barn och den övriga allmänheten om att det finns utbildning att få.

 

Egna skolor för döva och blinda barn

I Krousar Thmeys egna skolor bedrivs specialundervisning för döva och blinda barn. Undervisningen är på samma nivå och fullt jämförbar med den offentliga skolan. Undervisningen sker med hjälp av punktskriftsböcker och teckenspråk.

 

Förutom undervisning enligt skolplanen får dessa barn lära sig att orientera sig utanför hemmet och skolan för att de ska kunna bli självständiga vuxna individer.

 

Dessutom får de blinda barnen undervisning i de traditionella musikinstrumenten och de döva barnen lär sig de traditionella danserna.

 

Integrerade klasser

Utöver de egna skolorna har Krousar Thmey etablerat klasser för döva och blinda barn på landsbygden, som en integrerad del i de lokala skolorna. Det är den enda möjligheten för funktionshindrade barn utanför storstadsområdena att få någon skolgång.

 

Utveckling av teckenspråk

När Krousar Thmey startade sin verksamhet fanns inget teckenspråk på khmer. Döva barn hade levt mycket isolerat och haft små möjligheter att kommunicera med någon utanför hemmet.  En av de första insatserna blev därför att skapa ett teckenspråk, vilket nu är det som är allmänt vedertaget i landet.

 

För den vidare utvecklingen av teckenspråket har en kommitté bildats som nu är ansvarig för att skapa nya tecken när man finner ord som ännu inte har ett tillfredsställande tecken. Kommittén ansvarar också för upprättande och uppdatering av ett lexikon med teckenspråk och att anpassa utbildningsväsendets textböcker till teckenspråk.

 

 

Framställning av böcker med punktskrift (Braille)

Det fanns inte heller några textböcker med punktskrift, utan Krousar Thmey tog på sig uppgiften att framställa böcker - främst läroböcker - med Braille. I första hand arbetar man med att anpassa läroböcker för de egna skolorna för blinda men numera i allt längre utsträckning, böcker sina blinda studenter som gått vidare till universitetsstudier.

Yrkesutbildning

En del yrkesutbildningar bedrivs av Krousar Thmey självt. Till exempel massage, musik, dans, vävning liksom lärarutbildning och IT-kunskap. Uöver det hjälper man sina elever till yrkesutbildningar som bedrivs av andra nationella och internationella organisationer.

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor