Stadgar

för föreningen Ny Familj Kambodja, antagna den 15 december 2009

§1 Föreningen

Föreningen Ny familj-Kambodja är en allmännyttig ideell förening som har sitt säte i Helsingborgs kommun.

 

§2 Syfte

Föreningens syfte är att på olika sätt stödja utsatta barn – företrädesvis döva och blinda barn samt gatubarn - genom att stödja organisationen Krousar Thmeys verksamhet i Phnom Penh, Kambodja.

 

§3 Oberoende

Föreningen är religiöst och politiskt obunden.

 

§4 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

 

§5 Medlemmar

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar.

 

§6 Styrelsen

Styrelsen har vid grundandet 5 ledamöter. Ordförande, sekreterare och kassör väljs inom styrelsen vid första konstituerande sammanträdet. Ordförande är vald på ett år, övriga två år. En suppleant kan vid senare tidpunkt inväljas om behov finns. Styrelsen kan även vid behov knyta till sig annan person som då blir adjungerad till styrelsen vid särskilda tillfällen.

 

Därefter gäller, att styrelsens ordförande och fyra ledamöter väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Ordförande väljs för ett år, övriga ledamöter för två år.

 

Styrelsen ansvarar för föreningens administration, kommunikationen med medlemmarna och föreningens aktiviteter.

 

Valbar till styrelsen är medlem i föreningen.

 

§7 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

 

§8 Årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. Föreningens medlemmar ska meddelas minst två veckor i förväg.

Endast fullt betalande, närvarande medlem har rösträtt på årsmöte.

 

§9 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet med två tredjedels majoritet av rösterna.

Förslag till stadgeändring ska meddelas medlemmarna i kallelsen till mötet.

 

§10 Upplösning

Beslut om föreningens upplösning fattas av årsmötet. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Vid upplösning ska föreningens eventuella skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte.

 

 

 

 

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor

 För utsatta barn i Kambodja

- på barnens egna villkor